KHO BẠC NHÀ NƯỚC VỤ BẢN

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Đường Non Côi, thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
Tên giám đốc : Điện thoại: 820169