TRƯỜNG TIỂU HỌC B YÊN TRUNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Xã Yên Trung, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
Tên giám đốc : Điện thoại: 825906